Gemeinde Gottes

Deutsche Website: www.gemeindegottes.de

Internationale Website: www.churchofgod.org

Royal Rangers Kiel: www.royal-rangers-kiel.de

GeGo - YOUTH: www.gego-youth.de

ILD: www.ild.gemeindegottes.de

ETS: www.ets-kniebis.de


Weitere Gemeinden und Werke

Evangelische Allianz Kiel: www.ea-kiel.de

Christliche Beratung Kiel e.V.: www.cbk-ev.de

Christliche Schule Kiel: www.cskiel.de

Christlicher Verein Junger Menschen e.V.: www.cvjm-kiel.de

Help to Go Kiel e.V.: www.helptogo.de

Milal: www.milal-kiel.de

Studenten Mission Deutschland: www.uni-kiel.de/smd


Missionskutter ELIDA e.V.: www.missionskutter-elida.de

Tribe of Judah Motorcycle Ministry: www.tribeofjudah.com

Worship³: www.worshiphochdrei.de


Alpha Kurse

Der Alpha Kurs: www.alphakurs.de

Der Ehe Kurs: www.ehekurs.org

Jugendalpha: www.jugendalpha.de